Sanctum 18

 • 3
 • 2
 • 2

$372,990

LOT 211

KALAMATA AVENUE

O'Shannassy 20 Corner

 • 3
 • 2
 • 2

$389,490

LOT 227

KALAMATA AVENUE

Verve 22

 • 3
 • 2
 • 2

$404,990

LOT 213

KALAMATA AVENUE

Jasper 21

 • 3
 • 2
 • 2

$411,990

LOT 222

KALAMATA AVENUE

Quest 23

 • 4
 • 2
 • 2

$416,490

LOT 224

KALAMATA AVENUE

Alfredton Grove

 • 4
 • 2
 • 2

$434,490

LOT 223

KALAMATA AVENUE